POWDz „NASZ DOM”

KIM JESTEŚMY? CO ROBIMY?

Od  listopada 2009 roku  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie prowadzi Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziennego „Nasz Dom”.  Jest on placówką typu A i typu B, co oznacza, że ofertę usług kierujemy do osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.  Uczestnikami zajęć są  osoby,  które  w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w życiu  rodzinnym i społecznym. Chcemy przede wszystkim,  by udział w zajęciach pomógł im stać się bardziej zaradnymi i samodzielnymi życiowo,  a  także, by mogły one  podejmować działania  o charakterze społecznym (integracja).

Budowaniu zaradności i samodzielności służą treningi samoobsługi i umiejętności społecznych polegające  na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Działania prowadzone w Domu obejmują:

 1. Kształtowanie umiejętności samoobsługowych dotyczących życia codziennego, tj. umiejętności radzenia sobie z  funkcjonowaniem codziennym (dbaniem o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, samodzielnym przygotowywaniem posiłków, umiejętnościami praktycznymi i gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi),
 2. Opiekę oraz pomoc w czynnościach higieniczno-toaletowych czy karmieniu,
 3. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 4. Wdrażanie do różnych form spędzania czasu wolnego,
 5. Motywowanie do aktywności poprzez udział w zajęciach plastyczno-technicznych, ogrodniczych
 6. Poprawę funkcjonowania intelektualnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i treningach umysłu,
 7. Udział w zajęciach komputerowych,
 8. Postępowanie fizjoterapeutyczne,
 9. Zajęcia logopedyczne,
 10. Pomoc w rozwiązywaniu problemów psycho-emocjonalnych poprzez wsparcie i pomoc psychologiczną, udzielaną zarówno uczestnikom zajęć jak i ich opiekunom,

11. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

 1. Poradnictwo socjalne i pomoc w załatwianiu codziennych  spraw,
 2. Współpracę z rodzinami w zakresie rozwiązywania  bieżących problemów,
 3. Współpracę z innymi podmiotami przy realizacji w/w celów,
 4. Zapewnienie spożywania gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego.

 

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA  do Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Nasz Dom”:

 1. Osoba zainteresowana, jej  przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego składa wniosek do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania,  ośrodka pomocy społecznej   (w Wołowie, Wińsku lub Brzegu Dolnym).

Do wniosku należy dołączyć:

A) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (załącznik nr 1 do pobrania poniżej),

B) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (załącznik nr 2 do pobrania poniżej)

C) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,

D) zaświadczenia:  o dochodach (netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), odcinek renty (lub emerytury) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

 1. Ośrodek pomocy społecznej  przesyła wymienione dokumenty, wraz z wywiadem środowiskowym do starosty powiatu, który na mocy nadanych upoważnień wydaje decyzję administracyjną kierującą osobę do domu.
 2. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o  skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 3. Po dokonaniu oceny, o której mowa w pkt.3, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
 4. Jednocześnie z decyzją przyznającą miejsce w domu ustala się odpłatność miesięczną za usługi świadczone w domu w wysokości  5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, wynikającego z  ustawy o pomocy społecznej. W ściśle uzasadnionych przypadkach (art.64 ustawy o pomocy społecznej) osoba zobowiązana do odpłatności za usługi w ośrodku wsparcia może zostać, na jej wniosek, zwolniona z tej odpłatności.

 

Dokumenty do pobrania:

ZAŚWIADCZENIE LEKARZA RODZINNEGO

ZAŚWIADCZENIE LEKARZA PSYCHIATRY-NEUROLOGA

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *