FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie przystąpiło do realizacji projektu pt. „Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu dla mieszkańców powiatu wołowskiego do wysokiej jakości usług społecznych na rzecz opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. zapewnienie wysokiej jakości usług opiekuńczych, wychowawczych i rehabilitacyjnych 70 osobom niepełnosprawnym poprzez wsparcie budowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego„Niezwykła Kraina” w Wołowie,
  2. zapewnienie wsparcia osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (zależnymi),co zapobiegnie wycofywaniu się z rynku pracy tych osób i kontynuowanie zatrudnienia, 
  3. wzbogacenie oferty usług społecznych świadczonych do tej pory przez stowarzyszenie o dodatkowe działania zgodnie z „Koncepcją funkcjonowania placówki”, 
  4. zapewnienie całodobowej opieki dla 21 osób kwalifikujących się do otrzymania takiej pomocy poprzez zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów, mających wpływ na ograniczenie ich izolacji ze względu na zły stan zdrowia, 
  5. zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie powiatu wołowskiego poprzez utworzenie nowych miejsc pracy w ośrodku – ograniczenie ubóstwa i peryferyzacji obszarów wiejskich powiatu wołowskiego oddalonych od Wrocławia.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami– 1 szt., 
  2. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 1 szt., 
  3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – ogółem – 15 EPC, 
  4. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy –pozostałe formy – 5 EPC.

Okres realizacji projektu: luty 2017 r. – sierpień 2018 r.

Wartość projektu 7 117 361,14 zł, z czego wkład EFRR stanowi 5 964 658,38 zł.